Logo

निजामती सेवा भनेको के हो ? र यसमा के कस्ता सेवाहरु रहेका छन् ?प्रश्न : निजामती सेवा भनेको के हो ? र यसमा के कस्ता सेवाहरु रहेका छन् ? लेख्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ । ती सेवाहरु निम्नानुसार छन् :

  • नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा
  • नेपाल कृषि सेवा
  • नेपाल परराष्ट्र सेवा
  • नेपाल लेखापरीक्षण सेवा
  • नेपाल विविध सेवा
  • नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा
  • नेपाल न्याय सेवा
  • नेपाल प्रशासन सेवा
  • नेपाल वन सेवा
  • नेपाल शिक्षा सेवा

सोही ऐनको दफा १६९३० अनुसार परीक्षण काल र दफा १० को उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यताको खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड ९३० को प्रयोजनको लागि “निजामती सेवा भन्नाले संसद सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा समेतलाई बुझाउँदछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्